Nie bądźmy obojętni na przemoc wobec dzieci - KPP Grajewo

Nie bądźmy obojętni na przemoc wobec dzieci

Nie bądźmy obojętni na przemoc wobec dzieci

Data publikacji 04.02.2009


NIE BĄDŹMY OBOJĘTNI

NA PRZEMOC WOBEC

D  Z  I  E  C  I
DRODZY PAŃSTWO!

Jeśli czytacie tę ulotkę, to prawdopodobnie leży wam na sercu dobro dzieci. Może jesteście świadkami niepokojących sygnałów płynących z waszego otoczenia - z bloku, ulicy, szkoły, pracy. Świadek przemocy to bardzo ważna osoba. Ważna, bo często jedyna, która może pomóc i przerwać przemoc! Może zdarza się, że słyszycie zza ściany krzyki, wołanie o pomoc, czyjś płacz. Nie bądźcie obojętni! Przemoc w rodzinie tworzy zamknięty krąg! a WY możecie go przerwać!!

Widzicie, że dzieci cierpią i zastanawiacie się, co z tym zrobić. Jeśli niepokoi Was na przykład to, że jakieś konkretne, znane wam dziecko ma kłopoty w szkole, trudności z nauką, koncentracją uwagi, skupieniem się, jest ciche, nie odzywa się, boi się wszystkiego, często płacze, stara się ukryć ślady pobicia, ma kłopoty w kontaktach z rówieśnikami jest bardzo możliwe, że doznaje ono krzywdy. Wydaje się wam, że to, co dzieje się w jego domu ma wpływ na jego uczucia i zachowanie. To prawdopodobne. Ważne, że się nad tym zastanawiacie - jesteście dla niego szansą.

Niezależnie od tego czy dziecko samo doświadcza przemocy, czy jest jej świadkiem, przemoc zostawia trwały i bolesny ślad w jego psychice. Jest to przyczyna bezwiednego powielania agresywnego zachowania w późniejszym dorosłym życiu.

MOŻECIE POMÓC!

Kodeks Karny, Prawo Rodzinne, Konwencja o Prawach Dziecka, Konstytucja, wiele instytucji, organizacji samorządowych i pozarządowych są po to, żeby chronić dzieci i ich prawa oraz wspierać osoby chcące im pomagać.

Nie musisz robić tego, co policja, prokurator, psycholog, lekarz. Ważne jest przede wszystkim to, żebyś:
1. wysłuchał osoby, która doznaje przemocy,
2. uwierzył w to, co mówi,
3. zapewnił ją o tym, że ma prawo szukać pomocy,
4. zawiadomił osoby, które zajmują się udzielaniem pomocy w sytuacjach kryzysowych.

NA ŚWIECIE WCIĄŻ JESZCZE ZDARZA SIĘ WIELE ZŁA

MIEJ ODWAGĘ STANĄĆ W OBRONIE KRZYWDZONYCH!

Przemoc nie skończy się sama.
Pierwszym krokiem do jej przerwania
jest przełamanie izolacji i kręgu milczenia
 
Definicją PRZEMOCY są wszystkie nieprzypadkowe akty naruszające osobistą wolność jednostki, które przyczyniają się do fizycznej lub psychicznej szkody drugiego człowieka i które wykraczają poza społeczne normy wzajemnych kontaktów międzyludzkich.

Dom rodzinny spostrzegany jako środowisko miłości i opieki, bezpieczne i ciepłe miejsce domowego ogniska. Dla wielu ludzi jest jednak miejscem terroru i cierpienia, zagrożenia, poniżania, rozpaczy i lęku. Coraz częściej słyszy się o przemocy dorosłych wobec dzieci, które nie czują się bezpiecznie w domu rodzinnym. Należy uzmysłowić sobie powagę problemu, jakim jest stosowanie przemocy wobec dziecka.

Do przemocy dochodzi zarówno w rodzinach patologicznych jak i w rodzinach tzw. zwykłych (które nie mają nic wspólnego z patologią). Przemoc domowa zdarza się we wszystkich grupach społecznych niezależnie od poziomu wykształcenia i sytuacji ekonomicznej.

Rodzice żądając bezgranicznego posłuszeństwa, często naruszają prawa dzieci. Z kolei nadopiekuńczość hamuje rozwój samodzielności, utrudnia także zdobywanie sprawności społecznych. Nadmierna surowość wypacza socjalizację. Mimo, iż przemoc w rodzinie jest zjawiskiem powszechnym to trudno jest uchwycić jej rozmiary. Dzieje się tak dlatego, że jest ukryta. Sprzyja jej BIERNOŚĆ OBYWATELI jak również bezsilność służb publicznych.

Dzieci, które doświadczyły przemocy na ogół nie wiedzą gdzie szukać pomocy. Bardzo często boją się pomocy ze strony organizacji czy instytucji.

Poniższa tabelka przedstawia rodzaje i formy przemocy.

 

RODZAJE PRZEMOCY

KATALOG ZACHOWAŃ

PRZEMOC FIZYCZNA

popychanie, odpychanie, obezwładnianie, przytrzymywanie, policzkowanie, szczypanie, kopanie, duszenie, bicie otwartą ręką i pięściami, bicie przedmiotami, ciskanie w kogoś przedmiotami, parzenie, polewanie substancjami żrącymi, użycie broni, porzucanie w niebezpiecznej okolicy, nieudzielanie koniecznej pomocy, itp.

PRZEMOC PSYCHICZNA

wyśmiewanie poglądów, religii, pochodzenia, narzucanie własnych poglądów, karanie przez odmowę uczuć, zainteresowania, szacunku, stała krytyka, wmawianie choroby psychicznej, izolacja społeczna (kontrolowanie i ograniczanie kontaktów z innymi osobami), domaganie się posłuszeństwa, ograniczanie snu i pożywienia, degradacja werbalna (wyzywanie, poniżanie, upokarzanie, zawstydzanie), stosowanie gróźb, itp.

PRZEMOC SEKSUALNA

wymuszanie pożycia seksualnego, wymuszanie nieakceptowanych pieszczot i praktyk seksualnych, wymuszanie seksu z osobami trzecimi, sadystyczne formy współżycia seksualnego, demonstrowanie zazdrości, krytyka zachowań seksualnych kobiety, itp.

PRZEMOC EKONOMICZNO – SOCJALNA

zaniedbywanie dziecka, odbieranie zarobionych pieniędzy, nie zaspakajanie podstawowych, materialnych potrzeb, nie zapewnianie podstawowej opieki zdrowotnej, itp.

Badania przeprowadzone wśród tzw. porządnych rodzin ujawniły, że 81% dzieci jest bitych, poszturchiwanych, maltretowanych przez swych własnych rodziców, 4-5% dzieci jest regularnie bite. Najbardziej narażone na przemoc są najmłodsi członkowie rodzin. 40-45% dzieci do 5-go roku życia trafia do szpitala z powodu złego traktowania przez opiekunów.

 

INSTYTUCJE POMAGAJĄCE OFIAROM PRZEMOCY

!!PAMIĘTAJ!!


W sytuacji bezpośredniego zagrożenia dla Ciebie lub innej osoby, jeśli nie możesz w danym momencie liczyć na pomoc osoby dorosłej wzywaj POLICJĘ!! Telefon alarmowy 997
Policyjny telefon zaufania

086 272 22 22
Rzecznik Praw Dziecka

Tel.: 22 696 55 50, 22 696 55 75

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy "Niebieska Linia"

Tel.: 0 801 12 00 02, 22 666 00 60

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

Tel.: 0-801-1200-02, 666 28 50


Lokalne placówki pomocy ofiarom przemocy domowej

GRAJEWO

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Strażacka 6 (pomoc socjalna)

Tel. 086-273 08 60

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (pomoc socjalna)

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działające przy Urzędzie Gminy ul. Komunalna 6

Tel. 086-2722260

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

(skierowania do Ośrodka interwencji Kryzysowej w Nowej Wsi Ełckiej)

ul, Mickiewicza 3

Tel. 086-273 8709

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna

ul. Mickiewicza 3 (wejście od ul. Strażackiej)

Tel. 086-2723587Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

ul. Strażacka 6

Tel. 086-273 08 20Klub „Zdrowie i Trzeźwość"

ul. Konstytucji 3-go Maja 2b

Tel. 086-272 63 68

 

SZCZUCZYN

Miejsko – Gminny  Ośrodek Pomocy Społecznej

Tel. 086-273 5080 wew. 23

 

Miejsko - Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Pl. Tysiąclecia 23

Tel. 086-2725283

 

RADZIŁÓW

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

tel. 086-2736872

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

               Pl. 500–lecia 14                 

Tel. 086-2736001

 

Miejsko - Gminna komisja

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

w Rajgrodzie

ul. Warszawska 32

Tel. 086 272 16 24

 

Gminna komisja Rozwiązywania

Ptoblemów Alkoholowych

w Radziłowie

ul. Rzędziana 8

086 273 10 01

RAJGRÓD

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Warszawska 32

Tel. 086-272 18 45

WĄSOSZ

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Pl. Rzędziana 8

Tel. 086-273 10 01 ( wew. 24 lub 25)

 Jeśli czytacie tę ulotkę, to prawdopodobnie leży wam na sercu dobro dzieci. Może jesteście świadkami niepokojących sygnałów płynących z waszego otoczenia - z bloku, ulicy, szkoły, pracy. Świadek przemocy to bardzo ważna osoba. Ważna, bo często jedyna, która może pomóc i przerwać przemoc! Może zdarza się, że słyszycie zza ściany krzyki, wołanie o pomoc, czyjś płacz. Nie bądźcie obojętni! Przemoc w rodzinie tworzy zamknięty krąg! a WY możecie go przerwać!!